کد: 51781

پرسش

آیا پیوند پنتا كلریدفسفر داتیو است یا نه؟

پاسخ

در پنتا كلرید فسفر پنج پیوند كووالانسی وجود دارد و پیوند كووالانسی یك‌طرفه یا پیوند داتیو در آن وجود ندارد. در این تركیب از هیبرید sp3d استفاده می‌شود. به این ترتیب كه یكی از الكترونهای اوربیتال sبرای تشكیل هیبرید فوق وارد اوربیتال dمی‌شود و درنتیجه با احتساب سه اوربیتال نیمه‌پر p تعداد اوربیتالهای نیمه‌پر ، پنج عدد می‌شود كه هر كدام با یك اوربیتال نیمه‌پر اتم كلر پیوند كووالانسی برقرار می‌كنند. اما در مولكول هگزا كلرید فسفر یك بار منفی PCl6 یك بار منفی، پنج پیوند كووالانسی باضافه‌ی یك پیوند داتیو وجود دارد كه در آن یك یون منفی كلر دارای یك اوربیتال پر با یك اوربیتال d خالی پیوند داتیو برقرار می‌كند.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : سه شنبه 12/12/1382 | پاسخ : چهارشنبه 13/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 15 بار

تگ ها :

UserName