کد: 50348

پرسش

درباره رئوستا توضیح دهید

پاسخ

رئوستا یك نوع مقاومت متغیر می باشد. می دانید كه مقاومت با طول سیم حاوی جریان رابطه دارد. هر چه طول سیم بیشتر باشد مقاومت جریان الكتریكی بیشتر است. حال یك استوانه سیم پیچ شده را در نظر بگیرید. یك سر سیم پیچیده شده به دور این استوانه به منبع تغذیه مثل یك آداپتور وصل می شود. سپس یك سیم دیگر كه یك سر آن به منبع تغذیه و سر دیگر آن به یك جسم رسانا مثل یك میخ وصل شده است تصور كنید. حال اگر سر این سیم( یعنی میخ) را بر روی استوانه سیم پیچ شده قرار دهیم و از سمتی كه سیم پیچ شروع شده حركت دهیم هرچه به سمت دیگر استوانه می رویم طول سیم موجود در مدار زیاد شده و مقاومت زیاد می وشد. به این ترتیب با حركت سیم متصل به میخ بر روی سیم پیچیده شده به دور استوانه می توان مقاومت را كم یا زیاد كرد.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : يکشنبه 3/12/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/12/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 483 بار

تگ ها :

UserName