کد: 49365

پرسش

لطفا تفاوت یك قطعه سیم با مقطع مساوی با یك قطعه سیم چند رشته ای و طول مساوی در چیست ؟

پاسخ

منظور شما از تفاوت چیست ؟ تفاوت در مقاومت الكتریكی ؟
خب مقاومت یك رسانا به دو عامل مهم وابسته است ، طول و سطح مقطع .
حال اگر حاصل جمع سطح مقطع های سیم چند رشته ای با یك قطعه سیم برابر باشد و طول آنها نیز یكسان باشد . مقاومت یكسانی دارند .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : سه شنبه 28/11/1382 | پاسخ : سه شنبه 28/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName