• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 49362

پرسش

لطفا از كاربرد های آمونیاك در صنعت برای من چند مثال بزنید
همچنین چرخه آمونیاك در طبیعت وتاثیرات آن را در طبیعت را برایم توضیح دهید

پاسخ

برای پاسخ اول خود درمورد كاربردهای آمونیاك در صنعت لطفاْْ به پاسخ تصویری درج شده در سؤال كد 47540 مراجعه فرمائید. و اما در پاسخ سؤالهای بعدی شما: چرخه‌ی نیتروژن یكی از چرخه‌های بسیار مهم در طبیعت است كه به وسیله‌ی آن حیات گیاهان و جانداران فراهم می‌گردد. شروع چرخه از نیتراتهای موجود در خاك است. نیتروژن در خاك به صورت تركیبی به نام نیتراتها وجود دارند. این نیتراتها در آبی كه در خاك وجود دارد حل شده و سپس از طریق ریشه‌های گیاهان وارد گیاهان می‌شود. گیاهان از این نیتروژن، پروتئین گیاهی می‌سازند، از جمله پروتئینی كه در حبوبات به وفور یافت می‌شود. جانوران از گیاهان تغذیه كرده و پروتئینهای گیاهی را به پروتئینهای جانوری تبدیل می‌كنند. انسانها با خوردن گوشت حیواناتی مانند گاو و گوسفند پروتئینهای جانوری را وارد بدن خود می‌كنند. بدون وجود پروتئینها، زندگی ممكن نیست. اگر پروتئین در بدن نباشد، هر گونه ساخت و ساز و ترمیم و تبدیل در بدن مختل و ادامه زندگی غیر ممكن می‌گردد. مقداری نیتروژن به صورت آمونیاك و اوره به صورت ادرار از بدن حیوانات دفع می‌گردد. این تركیبات به وسیله‌ی باكتریهایی به نام باكتریهای شوره‌گذار به صورت نیترات موجود در خاك در می‌آید. همچنین پس از مرگ جانداران باكتریهایی كار تجزیه‌ی پروتئینهای آنها و باز گرداندن آنها را به خاك بر عهده دارند و نیز بعضی باكتریها به نام باكتریهای شوره‌زدا نیترات موجود در خاك را به نیتروژن هوا تبدیل می‌كنند. این روند ادامه دارد و همیشه نیتروژن، اما در شكلهای مختلف بین خاك و هوا و گیاهان و جانوران در حال چرخش و تبادل است. همانطور كه قبلاْْ نیز اشاره شد، وجود این جرخه ادامه‌ی حیات را ممكن می‌سازد.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : دوشنبه 27/11/1382 | پاسخ : شنبه 2/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 65 بار

تگ ها :

UserName