کد: 48990

پرسش

مطالب از آقای عادل فردوسی پور به چه میزان چاپ شده است؟
عكس های اختصاصی از ایشان را كجا می توان یافت؟

پاسخ

مشاور : بابائي | پرسش : جمعه 24/11/1382 | پاسخ : جمعه 24/11/1382 | | | 0 سال | اطلاعات ورزشی | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName