کد: 48912

پرسش

ثابت كنید كه در تصاعد عددی
tn-tm
d=_________
n-m

پاسخ

پاسخ داده می شود

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 23/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName