کد: 48855

پرسش

ثابت كنید در تصاعد عددی d=tn-tm
____
n-mm

پاسخ

پاسخ داده می شود

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : چهارشنبه 22/11/1382 | پاسخ : دوشنبه 4/12/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName