کد: 48520

پرسش

لطفا ً كاربرد آمونیاك را در صنعت تو ضیح دهید .

پاسخ

برای یافتن پاسخ خود، لطفاْْ به پاسخ سؤال كد 47540 مراجعه فرمائید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 18/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 19/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName