کد: 48361

پرسش

فهرستی ازنوع ومنبع الینده های هوادرتهران ارائه نمایید. همجنین سهم وسمهم هریك ازاین منابع رادرالودگی هواتخمین بزنید.

پاسخ

لطفاْْ به پاسخ سؤال كد 48362 مراجعه فرمائید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : جمعه 17/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 19/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName