کد: 48289

پرسش

آیا می توانیید چندسوال ازعلوم كللسهای÷نجم یا....بدهید

پاسخ

علی جان، كتاب بهتربیاموزیم علوم و ریاضی مربوط به پنجم دبستان سوالات خوبی در باره علوم و ریاضی دارد. پیشنهاد می كنم این كتاب را تهیه كنید و به سوالاتش پاسخ دهید. موفق باشید.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : پنج شنبه 16/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 26/11/1382 | دبستان | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName