• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 47803

پرسش

لطفا ضمایر متصل و منفصل رو بهم بگید

پاسخ

دوست خوبم سلام :
ضمایر متصل دو نوع هستند: 1ـ مرفوع 2ـ منصوب یا مجرور.
ضمایر متصل مرفوع به ترتیب صیغه ها: - ـ ا ـ و ـ - ـ ا ـ ن ـ تَ ـ تما ـ تم ـ تِ ـ تما ـ تنً ـ تُ ـ نا‌ ـ
ضمایر متصل منصوب یا مجرور به ترتیب صیغه ها: ه ـ هما ـ هم ـ ها ـ هما ـ هنً ـ كَ ـ كما ـ كم ـ كِ ـ كما ـ كنً ـ ی ـ نا ـ
ضمایر منفصل نیز دو نوع هستند: 1ـ مرفوع 2ـ منصوب.
ضمایر منفصل مرفوع به ترتیب صیغه ها: هو ـ هما ـ هم ـ هی ـ هما ـ هنً ـ انتَ ـ انتما ـ انتم ـ انتِ ـ انتما ـ انتنً ـ انا ـ نحن ـ
ضمایر منفصل منصوب به ترتیب صیغه ها: إیًاه ـ إیًاهما ـ إیًاهم ـ إیًاها ـ إیًاهما ـ إیًاهنً ـ إیًاكَ ـ إیًاكما ـ إیًاكم ـ إیًاكِ ـ إیًاكما ـ إیًاكنً ـ إیًایَ ـ إیًاناـ
موفق باشید.منتظر سؤالات بعدی شما هستم.

مشاور : دباغيان | پرسش : شنبه 11/11/1382 | پاسخ : يکشنبه 19/11/1382 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 151 بار

تگ ها :

UserName