کد: 39040

پرسش

اگراعداد كوانتمی آخرین الكترون لایه والانس به ترتیب اصلی برابر 2واوربیتالی برابر 1 ومغناطیسی برابر 1-واسپینی برابر 5/-باشد عدد اتمی عنصر چیست؟

پاسخ

دوست گرامی، در این باره در سؤال كد 35011 قبلا توضیح كامل و مفصلی ارائه شده است. سؤال شما كمی اشكال دارد. زیرا فرموده‌اید عنصر شما دارای عدد كوانتومی اوربیتالی برابر 1 یعنی همان l = 1 است. این عدد كوانتومی اوربیتالی مربوط به سه اوربیتال هم انرژی P می‌باشد. برای این سه اوربیتال هم‌انرژی سه عدد كوانتومی مغناطیسی 1+ و 0 و 1- تعریف می‌شود. الكترون اولی كه می‌خواهد وارد یكی از این اوربیتالهای هم‌انرژی شود، نخست وارد اوربیتالی می‌شود كه دارای ml = -1 است. الكترون دوم وارد اوربیتال دارای ml = 0 می‌شود و در نهایت الكترون سوم در اربیتال با ml = +1 وارد می‌شود. الكترونهای ابتدائی كه وارد هر اوربیتال می‌شود همه دارای عدد كوانتومی مغناطیسی 2/1+ هستند. این طبق قوانین كوانتومی می‌باشد كه عدد اسپینی مثبت پایدارتر از عدد اسپینی منفی است. در نتیجه سؤال شما دو ایراد دارد . یكی اینكه باید قبل از اینكه الكترون وارد اوربیتال با عدد كوانتومی مغناطیس صفر می‌شود، وارد اوربیتال با عدد مغناطیسی 1- شود و درنتیجه باید حداقل دو عدد اسپینی داشته باشیم. ایراد دوم این است كه یا عدد كوانتومی اوربیتالی باید برابر 2/1+ باشد یا اینكه برابر مثبت و منفی 2/1 باشد. اگر هم عدد كوانتومی اوربیتالی برابر صفر باشد كه نشاندهنده‌ی اوربیتال S است تنها یك عدد اسپینی نیاز داریم كه آن هم یا باید برابر 2/1+ باشد یا اینكه برابر مثبت و منفی 2/1 باشد. ما این مسئله را برای شما با عدد كوانتومی اصلی 2 و عدد اوربیتالی صفر و درنتیجه عدد مغناطیسی صفر و عدد اسپینی 2/1 + حل می‌كنیم. آرایش الكترونی این عنصر عبارت است از :
A: 1S2 , 2S1  Z=3  Li

مشاور : خانم ايلي | پرسش : دوشنبه 10/9/1382 | پاسخ : سه شنبه 18/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 47 بار

تگ ها :

UserName