کد: 38856

پرسش

اتومبیلی باخركت یكنواخت در حركت است ولی در هر لحظه موتور اتومبیل به آن نیرو وارد می كنداین موضوع با قانون اول نیوتون چگونه سازگاری دارد؟

پاسخ

باید برایند نیروهای وارد بر ماشین صفر باشد ما علاوه بر نیروی موتور نیروهای دیگری هم داریم ، مثلا نیروی اصطكاك با سطح زمین ، نیروی اصطكاك با هوا و ...
پس برآیند نیروها صفر است .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : يکشنبه 9/9/1382 | پاسخ : يکشنبه 9/9/1382 | پیش دانشگاهی | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName