کد: 38710

پرسش

ارث زن

پاسخ

با سلام
زن فقط ا زاموال منقول از هر قبیل كه باشد ارث می برد . در خصوص اموال غیر منقول نیز زن طبق قانون مدنی از قیمت ابنیه ، اشجار و بوته های گل ارث می برد نه از عین آنها .

مشاور : آقای قدوسي | پرسش : شنبه 8/9/1382 | پاسخ : شنبه 15/9/1382 | | | 0 سال | حقوقی | تعداد مشاهده: 10 بار

تگ ها :

UserName