کد: 38531

پرسش

راه حل مسئله زیر را تشریح فرمائید
7/4 3= - 5/2 7

پاسخ

تفریق اعشاری هم مانند تفریق معمولی است فقط دقت كنید رقمهای هم ارزش را از هم كم كنید. برای یافتن پاسخ تفریق 34.7-72.5 مانند 347-725 عمل كنید. ممیز را فراموش نكنید!!! پاسخ 37.8 خواهد شد.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : جمعه 7/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 10/9/1382 | دبستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 14 بار

تگ ها :

UserName