کد: 38058

پرسش

فرمول ساكاروز را میخواستم.

پاسخ

ساكارز یك تركیب دی‌ساكارید متشكل از دو واحد گلوكز و فروكتوز است. فرمول بسته‌ی آن C12H15O11 است. فرمول باز آنرا به صورت تصویری مشاهده فرمائید.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : سه شنبه 4/9/1382 | پاسخ : شنبه 8/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 103 بار

تگ ها :

UserName