کد: 37956

پرسش

مثل هایی از جاندارانی بنویسید كه با فرا صوت و فرو صوت ارتباط دارند

پاسخ

فروصوت: كبوترها- فیلها
فراصوت: خفاشها- موشها
به شكل توجه كنید.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : سه شنبه 4/9/1382 | پاسخ : دوشنبه 1/10/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 17 بار

تگ ها :

UserName