کد: 37406

پرسش

اگر یك نامساوی كوچكتر از واحد داشته باشیم و از دوطرف لگاریتم بگیریم جهت نامساوی تغییر می كند؟چرا؟

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود، جواب را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : جمعه 30/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 3/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName