• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37402

پرسش

چگونگی وراثت گروه های خونی انسان را شرح دهید؟

پاسخ

در میان اللهای یك صفت رابطه بارزیت وجود نداشته باشد و فعالیت هر دو الل در بروز صفت یكسان باشد دو الل را هم بارز میگویند در انسان سیستم خونی ABO تحت كنترل سه الل A, B , O است الل Oنسبت به Aو B نهفته میباشد ولی میان دو اللA و B رابطه هم بارزی وجود دارد افراد حامل AوB كه هتروزیگوت هستند ویژگیهای هر دو الل را نشان میدهند و دارای فنوتیپ AB میباشند در مواردی كه رابطه هم بارزی وجود داشته باشد در فرزندان حاصل از امیزش دو فرد منو هیبرید با یكدیگر سه نوع فنوتیپ و ژنوتیپ با نسبت 1:2:1 پیش بینی میشود

مشاور : خانم كريمي | پرسش : جمعه 30/8/1382 | پاسخ : يکشنبه 2/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 203 بار

تگ ها :

UserName