• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37243

پرسش

آیا طبق قانون سوم نیوتن می توان نتیجه گرفت كه وقتی كه یك جسم روی سطح كشیده می شود و ساكن می ماند علاوه بر آنكه سطح بر جسم نیروی اصطكاك ایستایی وارد می كند از طرف جسم نیز بر سطح نیروی اصطكاك ایستایی وارد خوا هد شد؟آیا می توان گفت این دو نیرو اثر یكدیگر را خنثی می كنند؟
(لطفا پاسخ را زود بفرستید)

پاسخ

در این سوالی كه شما مطرح كردید چندین نیرو وجود دارد ، بهتر است آنها را عنوان كنیم و بگوییم كه هركدام بر كدام جسم اعمال می شود .
1- نیروی وزن جسم كه از طرف زمین بر آن وارد می شود .
2- نیروی عكس العمل سطح كه در جهت مخالف وزن بر جسم وارد می شود .
3- نیرویی كه در جهت افق برای به حركت در آوردن جسم به كار می بریم (جسم را می كشیم )
4- نیروی اصطكاك سطح كه از طرف سطح بر جسم وارد می شود
5- نیروی اصطكاك سطح كه از طرف جسم بر سطح وارد می شود .
دو نیرویی كه همدیگر را خنثی می كنند و باعث حركت نكردن جسم می شود موارد 3 و 4 می باشند .
چون نباید فراموش كنید كه شما باید برایند را برروی یك جسم بگیرید . ((هیچ وقت نمی توان بین نیرویی كه بر یك جسم وارد می شود و نیرویی كه بر یك جسم دیگر وارد می شود برایند گرفت )). چون موارد 4 و 5 یكی بر جسم و دیگری بر سطح وارد می شود ، نمی توان بین آنها برایند گرفت .
پس شما نیروها ی اصطكاكی را خوب تشخیص داده اید اما برایند را اشتباه گرفته اید .

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : پنج شنبه 29/8/1382 | پاسخ : يکشنبه 2/9/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 89 بار

تگ ها :

UserName