• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 37189

پرسش

سلام
در مورد اعلال ها برام توضیح دهید.
تشكر

پاسخ

با سلام ،

دوست من سوال شما خیلی كلی است . پس من خودم فعل ناقص را انتخاب كردم و قواعد اعلال را در مورد آن برای شما شرح دادم . اگر در مورد فعل دیگری سوال دارید لطفا دوباره سوال خود را تكرار كنید .
صرف افعال ناقص نیز مانند سایر افعال است برای این كار شما باید در دو مورد

مسلط باشید :

1. صرف افعال به طور طبیعی .

2. تسلط به موارد اعلال و تغییر آن در شرایط مقتضی .

توجه كنید :

فعل ناقص فعلی است كه سومین حرف اصلیش حرف عله باشد مثل رَمَیَ یا دَعَوَ .

در فعل ناقص هر سه نوع اعلال ( اسكان ، قلب ، حذف) صورت میگیرد .

1 - اعلال به اسكان : در صیغه مفرد فعل مضارع ناقص «یاء» مضموم ماقبل كسره

و«واو» مضموم ماقبل ضمه هر دو ساكن میشوند مانند :

یَوْمِیُ ===یَرْمِیْ

یَدْعُوُ === یَد‎ْعُوْ

2 – اعلال به قلب : حذف عله متحرك ما قبل مفتوح تبدیل به « الف» میشود مانند :

دَعَوَ === دَعا

رَمَیَ === رَمی

3 – اعلال به حذف : در فعل ماضی ناقص در صیغه های غایب ( جمع مذكر « صیغه سوم »

مفرد مونث « صیغه چهارم » مثنای مونث «صیغه پنجم » ) حرف عله حذف میشود مانند:

رَمَیُو ===رَمَوُا

دَعوَوا === دَعَوا

رَمَیَتْ === رَمَتْ

دَعَوَتْ ===دَعَتْ

رَمَیَتا === رَمتا

دَعَوَتا === دَعتا

در مضارع : در صیغه های سوم و نهم و دهم اعلال به حذف صورت می گیرد ( حذف حرف

عله ) مانند :

صیغه سوم : یرمِیُون === یَرْمِونَ ===یَرْموُنَ

صیغه نهم : ترمیون ===تَرْمِونَ ===ترمون

صیغه دهم : ترمیین ===تَرْمِیْنَ ===تَرْمَین

در امر ناقص : در صیغه ها مفرد مذكر « هفتم » جمع مذكر مخاطب « نهم » و مفرد

مونث مخاطب «دهم » اعلال به حذف صورت میگیرد مانند :

تدعو === اُدْعُوْ === اُدْعُ

تدعون === ادعو

تدعین === ادعین === ادعی

موفق باشید .

مشاور : دباغيان | پرسش : پنج شنبه 29/8/1382 | پاسخ : پنج شنبه 29/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 74 بار

تگ ها :

UserName