کد: 36779

پرسش

در صورت امكان ساختار عنصر شیمیایی منیزیم را در 5 سطر برای من ارسال كنید.

پاسخ

پیشنهاد میكنم یك سری به این سایت بزنید:

http://www.infoplease.com/periodictable.php?group=C

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : پنج شنبه 6/9/1382 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName