کد: 36411

پرسش

چرا حاصلضرب حجم در فشار از جنس انرپی است؟

پاسخ

لطفا سؤال خود را تصحیح فرمائید . از جنس ؟؟

مشاور : خانم ايلي | پرسش : يکشنبه 25/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 33 بار

تگ ها :

UserName