کد: 36270

پرسش

اثبات كنید :
شرط لازم وكافی برای اینكه تابع معكوس پذیر
باشد این است كه یك به یك باشد

پاسخ

به قسمت مشاهده سئوالات دیگران در بخش مشاوره مراجعه كنید و با توجه به كد سئوال خود، جواب را به صورت تصویری مشاهده نمایید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : شنبه 24/8/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName