کد: 2899

پرسش

جذرعدد 125 را بدست آورید

پاسخ

خانم مریم مشیریان دو راه ترای محاسبه جذر عدد125 در صفحه سوالات دیگران آمده است.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 15/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 15/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 35 بار

تگ ها :

UserName