کد: 26011

پرسش

لطفا طرز راه اندازی یك اینترانت خا نگی را شرح دهیدتوسط WINDOWS XP لطفا بطور كامل.

پاسخ

تكراری

مشاور : ساده دل | پرسش : پنج شنبه 3/7/1382 | پاسخ : جمعه 25/7/1382 | | | 0 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName