کد: 2409

پرسش

نوترون چیست؟

پاسخ

در مركز هر اتم هسته وجود دارد كه از 2 قسمت تشكیل شده است. یكی پروتون و دیگری نوترون. پروتون دارای بار مثبت می باشد. ولی نوترون بدون بار است یعنی خنثی.
همچنین جرم نوترون بسیار بیشتر از جرم پروتون و الكترون می باشد.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : سه شنبه 6/12/1381 | پاسخ : سه شنبه 6/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 35 بار

تگ ها :

UserName