• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1570

پرسش

6)شیمی 3
تعادل مقابل را در نظر بگیرید : N2(g)+3H22NH3(g)
در واكنشهای گازی معمولاً بجای بیان غلظت به جای بیان فشار جزئی هر یك از مواد استفاده می كنند. اگر واكنش فوق در فشار 500atm به تعادل برسد و بدانیم :
PN2=163.1atm
PH2=263.15atm
غلظت كلی تمام مواد = O.g5 moL/ Lit
مطلوب است
K تعادل

پاسخ

پاسخ خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 12/11/1381 | پاسخ : شنبه 12/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 88 بار

تگ ها :

UserName