کد: 1568

پرسش

4) شیمی 2
مطلوبست فرمول تجربی هیدروكربنی كه از سوختن كامل آن ، در مول آب و یك مول CO2 تولید شود.

پاسخ

پاسخ خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 12/11/1381 | پاسخ : شنبه 12/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName