کد: 1567

پرسش

3) شیمی 2
چرا اولین انرژی یونیزاسیون اتم سدیم با دومین انرژی یونیزاسیون آن تفاوت كاهشی دارد

پاسخ

پاسخ خود را به صورت تصویری مشاهده نمایید

مشاور : خانم ايلي | پرسش : شنبه 12/11/1381 | پاسخ : شنبه 12/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 32 بار

تگ ها :

UserName