• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1556

پرسش

جمله (جهش به وجود آورنده ی تغییرات در جانداران و انتخاب طبیعی گسترش دهنده ی آنها در میان جمعیت هاست ) را تفسیر كنید

پاسخ

این جمله در مطالعه فرایند تغیر گونه ها اهمیت بسیار دارد، زیرا به طور مختصر چگونگی تغیر را بیان می كند. امروزه جهش ( یعنی ایجاد تغیر ناگهانی در ساختمان ماده وراثتی DNA ) را عامل اصلی تولید تغیر در صفات جانداران می شناسند و چون این مولكول طی تقسیم سلولی می تواند به گامت ها برسد قاعدتا تغیر جدید را نیز به همراه خواهد داشت و می تواند آن را به افراد نسل بعد انتقال دهد. البته جهش نی تواند مفید یا مضر باشد. طبعا جهش های مضر منجر به مرگ جاندار می شوند اما جهش های مفید باعث بقا و تكثیر نسل خواهد بود. یعنی طی هر بار زاد و ولد بر تعداد جانداران صاحب آن صفت جدید در جمعیت افزوده می شود.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : جمعه 11/11/1381 | پاسخ : جمعه 11/11/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 130 بار

تگ ها :

UserName