کد: 1539

پرسش

معادلهی زیر را تجزیه كنید
(a+b+c)(ab+ac+bc)_abc=

پاسخ

با سلام. لطفا سؤال خود را كامل تایپ كنید.

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 10/11/1381 | پاسخ : پنج شنبه 10/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName