کد: 1467

پرسش

چرا نور در منشور تجزیه می شود؟

پاسخ

به علت است كه ضریب شكست منشور برای نور های با رنگهای مختلف یكسان نیست و هركدام با زاویه ای متفاوت دچار شكست می شوند و از هم جدا می شوند .حتما می دانی كه نور سفید تر كیبی از نورهای با رنگهای مختلف است

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : شنبه 21/10/1381 | پاسخ : شنبه 21/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 19 بار

تگ ها :

UserName