کد: 1464

پرسش

آ یا لنفوسیت T و B هر دو به طور اختصاصی عمل می كنند ؟

پاسخ

ایمنی اختصاصی از دو راه صورت میگیرد
انجام میشود B همورال كه توسط لنفوسیت
انجام میشود Tسلولی كه توسط لنفوسیت

مشاور : خانم كريمي | پرسش : پنج شنبه 19/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 19/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 28 بار

تگ ها :

UserName