کد: 1444

پرسش

معادله منحنیC در دستگاهxoy به صورت زیر می باشد . اگر مبدأ مختصات را به نقطه (2- و1-) و انتقال دهیم ، معادله منحنیC را در دستگاه جدید پیدا كنید.

پاسخ

جواب به صورت فایل تصویری است

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 32 بار

تگ ها :

UserName