کد: 1443

پرسش

با توجه به عبارت شماره 1 در زیر ، g(x)را به دست آورید.

پاسخ

جواب به صورت فایل تصویری است

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 20 بار

تگ ها :

UserName