کد: 1438

پرسش

از نقطه Cكه مختصات آن در زیر داده شده معادله دو خط متقابل به رأس را بنویسید كه با یكدیگر زاویه ْ60 ساخته و یكی از آنهااز مبدأ مختصات می گذرد.

پاسخ

جواب به صورت فایل تصویری است

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName