کد: 1405

پرسش

نقطه ای روی خطy= x+3 تعیین كنید كه از خط4x+3y-4=0 ، به فاصله4/1 باشد

پاسخ

جواب به صورت فایل تصویری است

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 12/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 12/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 18 بار

تگ ها :

UserName