کد: 1397

پرسش

در شكل شماره 1 x را بیابید:
و چهارضلعی ABCD ذوزنقه است. )

پاسخ

پاسخ : جذر حاصلضرب دو عدد برابر است با حاصلضرب جذر آن دو عدد پس :

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 12/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 12/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 21 بار

تگ ها :

UserName