کد: 1396

پرسش

جذر 49/0 را حساب كنید:

پاسخ

پاسخ : جذر حاصلضرب دو عدد برابر است با حاصلضرب جذر آن دو عدد پس :

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 12/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 12/10/1381 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 25 بار

تگ ها :

UserName