کد: 11850

پرسش

فیزیك كوانتوم را چه كسانی پایه گذاری كردند و موضوع اصلی آن چیست‌؟

پاسخ

فیزیك كوانتوم توسط نظریه ماكس پلانك آغاز شد و این نظریه برای توجیه نتیجه های تجربی مربوط به تابش موج های الكترومغناطیسی اجسام است و در واقع توجیه نتایج تجربی است كه فیزیك كلاسیك قادر به توجیه آنها نیست

مشاور : ۰ رستمي | پرسش : شنبه 7/4/1382 | پاسخ : شنبه 7/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName