کد: 11411

پرسش

صفت های هتروزیگوت و هموزیگوت را توضیح دهید.

پاسخ

صفت هموزیگوت برای یك جاندار دیپلوییدصفتی است كه دارای دو ژن یكسان باشداما هتروزیگوت دو ژن متفاوت دارد و فرد معمولا در فنوتیپ خود حالت غالب را نشان میدهد اما گاهی نیز صفت حد واسط را نشان میدهد مثل حالتی كه در گل لاله عباسی رخ میدهد

مشاور : خانم كريمي | پرسش : چهارشنبه 4/4/1382 | پاسخ : چهارشنبه 4/4/1382 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 880 بار

تگ ها :

UserName