کد: 10423

پرسش

كلمات اضافی و كمكیرا نام ببرید؟
با تشكر

پاسخ

با سلام .در انگلیسی "حروف اضافهPrepositions" یا "افعال كمكی auxiliary verbs"وجود دارند. حروف اضافه عبارتند از: by,with, for ,to ,at, from,...........................
افعال كمكی عبارتند از:am, is, are , was , were , have , has , had,will ,would, may, might, shall,should,...................................................
پیروز باشید

مشاور : بهداد | پرسش : دوشنبه 26/3/1382 | پاسخ : دوشنبه 26/3/1382 | راهنمایی | | 0 سال | انگليسي | تعداد مشاهده: 23 بار

تگ ها :

UserName