عضویت در خبرنامه
    سوره :
    آیه :
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم
نقش - فارسی : حرف جرّ و اسم مجرور.
نقش - عربی : حرف جرّ و اسم مجرور
نقش - خلاصه : جارّ و مجرور
توضیحات : جارّ و مجرور-47
الله
بسم الله الرحمن الرحيم
نقش - فارسی : مضافٌ اليه، مجرور يا محلّاً مجرور.
نقش - عربی : مضاف إليه مجرور أو في محلّ جرّ
نقش - خلاصه : مضاف إ.
توضیحات : مضاف إ.-48
نقش - فارسی : فعل در تقدير يا حذف شده است.
نقش - عربی : فعل مقدّر أو محذوف
نقش - خلاصه : فعل [م]
توضیحات : فعل [م]-86
نقش - فارسی : فاعل محذوف.
نقش - عربی : فاعل محذوف
نقش - خلاصه : فاعل [م]
توضیحات : فاعل [م]-5
الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم
نقش - فارسی : صفت (نعت)، اعرابش تابع موصوف.
نقش - عربی : نعت تابع
نقش - خلاصه : نعت
توضیحات : نعت-51
الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
نقش - فارسی : صفت (نعت)، اعرابش تابع موصوف.
نقش - عربی : نعت تابع
نقش - خلاصه : نعت
توضیحات : نعت-51