• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : البقرة  آیه شماره : 275
ریشه کلمه : عود
فعل : عود
معنی : رجوع، برگشتن، بازگشتن بعد از انصراف «اعاده» برگرداندن «معاد» مصدر ميمى و اسم زمان و مكان است
توضیح : عيادت مريض برگشتن به سوى اوست براى استفسار و جويا شدن حالش، ساقه و تركه‏هاى سبز را عود گويد كه پس از بريدن دوباره عود مى‏كنند و مى‏رويند. در آيه [قصص:85]. اسم مكان و مراد از آن چنانكه گفته‏اند مكّه است. عيد را از آن عيد گويند كه هر سال عود مى‏كند و تكرار مى‏شود. اصل آن عود است بر وزن حبر واو به ياء قلب شده است.
سوره : المائدة  آیه شماره : 95
ریشه کلمه : عود
فعل : عود
معنی : رجوع، برگشتن، بازگشتن بعد از انصراف «اعاده» برگرداندن «معاد» مصدر ميمى و اسم زمان و مكان است
توضیح : عيادت مريض برگشتن به سوى اوست براى استفسار و جويا شدن حالش، ساقه و تركه‏هاى سبز را عود گويد كه پس از بريدن دوباره عود مى‏كنند و مى‏رويند. در آيه [قصص:85]. اسم مكان و مراد از آن چنانكه گفته‏اند مكّه است. عيد را از آن عيد گويند كه هر سال عود مى‏كند و تكرار مى‏شود. اصل آن عود است بر وزن حبر واو به ياء قلب شده است.
سوره : يس  آیه شماره : 39
ریشه کلمه : عود
فعل : عود
معنی : رجوع، برگشتن، بازگشتن بعد از انصراف «اعاده» برگرداندن «معاد» مصدر ميمى و اسم زمان و مكان است
توضیح : عيادت مريض برگشتن به سوى اوست براى استفسار و جويا شدن حالش، ساقه و تركه‏هاى سبز را عود گويد كه پس از بريدن دوباره عود مى‏كنند و مى‏رويند. در آيه [قصص:85]. اسم مكان و مراد از آن چنانكه گفته‏اند مكّه است. عيد را از آن عيد گويند كه هر سال عود مى‏كند و تكرار مى‏شود. اصل آن عود است بر وزن حبر واو به ياء قلب شده است.