• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الانبياء  آیه شماره : 5
ریشه کلمه : شعر
فعل : شِعر
معنی : «شعور» دانستن، توجه به ريزکاري ها، زيركى، درك، دقّت «اشعار» اعلام ، فهماندن «شعائر» جمع شعيره: علامت، نشانه «شعائر اللّه» محلهاى معلوم و نشاندار، محل عبادت، محل معين براى عبادت، علامت، نشانه، آيين، رسم «مشعر» بيابان معروف ما بين منى و عرفات، مزدلفه «شِعر» سخن داراي وزن و قافيه، سرودن، شعر گفتن، خيال پردازي، جمع آن «شعراء» «شاعر» سراينده، شعرگو
توضیح : «شعائر اللّه» محلهاى معلوم و نشاندارى است كه خدا آنها را محل عبادت قرار داده و هر محل معين براى عبادت مشعر آن عبادت است. شتران قربانى شعائر اللّه‏ هستند كه به واسطه ذبح آنها به خدا عبادت مى‏شوند و خدا را ياد مى‏آورند. شتراني كه كوهان آنها را از طرف راست مى‏شكافند و با خود از ميقات سوق مى‏دهند و اين عمل را اشعار و سياق گويند. مشعر: بيابان معروفى است ما بين منى و عرفات آن را مشعر گفته‏اند كه محل معين و معلومى است براى قسمتى از اعمال حج كه مبيت، نماز، دعا و غيره باشد [بقره:198]. طبرسي گويد: شعور اول علم است از راه مشاعر و حواس... و به قولى شعور ادراك دقيق است و مأخوذ از شَعر به معنى موى كه دقيق و نازك است و از آن است شاعر كه به اقامه وزن و نظم متفطن است طورى كه ديگران نيستند. شاعر به علت فطنت و دقّت معرفت شاعر ناميده شده است. شعر در اصل به معنى دانستن و توجّه خاص و علم ‏دقيق است و در اصطلاح به كلام موزون و قافيه دار گفته شده است كه در آن دقت و ذوق مخصوص به كار رفته است. معمولا شعر بيشتر توأم با تخيّلات است كه در خارج مصداق حقيقى ندارند و شاعر به قدرت خيال خويش آنها را در قالب الفاظ ريخته است. كفار مكّه كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم را شاعر مى‏گفتند منظورشان آن بود كه اين شخص خيال پرداز است و كلماتش واقعيّت واقعيّت ندارد. در قرآن به شعر جاهليّت و شعر غير مسؤل حمله شده، شعرى كه در خدمت هوسهاى شخصى است و قابل پياده شدن در عمل نيست، و گرنه شعر مفيد و مبيّن حقيقت مورد نظر قرآن و اولياي دين است چنانكه از استثناء در آيه [شعراء:224-227]‏ روشن مي گردد. علامه امينى در جلد دوم الغدير ص 1 تا 24 در خصوص شعر ممدوح و شعراء حق مطلب را ادا كرده است طالبان تحقيق به آنجا رجوع كنند.
سوره : الطور  آیه شماره : 30
ریشه کلمه : شعر
فعل : شِعر
معنی : «شعور» دانستن، توجه به ريزکاري ها، زيركى، درك، دقّت «اشعار» اعلام ، فهماندن «شعائر» جمع شعيره: علامت، نشانه «شعائر اللّه» محلهاى معلوم و نشاندار، محل عبادت، محل معين براى عبادت، علامت، نشانه، آيين، رسم «مشعر» بيابان معروف ما بين منى و عرفات، مزدلفه «شِعر» سخن داراي وزن و قافيه، سرودن، شعر گفتن، خيال پردازي، جمع آن «شعراء» «شاعر» سراينده، شعرگو
توضیح : «شعائر اللّه» محلهاى معلوم و نشاندارى است كه خدا آنها را محل عبادت قرار داده و هر محل معين براى عبادت مشعر آن عبادت است. شتران قربانى شعائر اللّه‏ هستند كه به واسطه ذبح آنها به خدا عبادت مى‏شوند و خدا را ياد مى‏آورند. شتراني كه كوهان آنها را از طرف راست مى‏شكافند و با خود از ميقات سوق مى‏دهند و اين عمل را اشعار و سياق گويند. مشعر: بيابان معروفى است ما بين منى و عرفات آن را مشعر گفته‏اند كه محل معين و معلومى است براى قسمتى از اعمال حج كه مبيت، نماز، دعا و غيره باشد [بقره:198]. طبرسي گويد: شعور اول علم است از راه مشاعر و حواس... و به قولى شعور ادراك دقيق است و مأخوذ از شَعر به معنى موى كه دقيق و نازك است و از آن است شاعر كه به اقامه وزن و نظم متفطن است طورى كه ديگران نيستند. شاعر به علت فطنت و دقّت معرفت شاعر ناميده شده است. شعر در اصل به معنى دانستن و توجّه خاص و علم ‏دقيق است و در اصطلاح به كلام موزون و قافيه دار گفته شده است كه در آن دقت و ذوق مخصوص به كار رفته است. معمولا شعر بيشتر توأم با تخيّلات است كه در خارج مصداق حقيقى ندارند و شاعر به قدرت خيال خويش آنها را در قالب الفاظ ريخته است. كفار مكّه كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم را شاعر مى‏گفتند منظورشان آن بود كه اين شخص خيال پرداز است و كلماتش واقعيّت واقعيّت ندارد. در قرآن به شعر جاهليّت و شعر غير مسؤل حمله شده، شعرى كه در خدمت هوسهاى شخصى است و قابل پياده شدن در عمل نيست، و گرنه شعر مفيد و مبيّن حقيقت مورد نظر قرآن و اولياي دين است چنانكه از استثناء در آيه [شعراء:224-227]‏ روشن مي گردد. علامه امينى در جلد دوم الغدير ص 1 تا 24 در خصوص شعر ممدوح و شعراء حق مطلب را ادا كرده است طالبان تحقيق به آنجا رجوع كنند.