عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الزخرف  آیه شماره : 79
ریشه کلمه : برم
فعل : برم
معنی : محكم كردن
توضیح : اصل آن از محكم كردن ريسمان است با تاب دادن.