عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : البقرة  آیه شماره : 182
ریشه کلمه : اثم
فعل : اِثم
معنی : گناه، خمر، قمار، هر چيزي که ضرر و زيان دارد، حرام
توضیح : هر آن چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد و انسان را از کار خير باز دارد. اَثام ، به معنى عذاب و عقوبت است، آثِم يعنى: گناهكار به ضرر افتاده. اَثيم صيغه مبالغه يعني بسيار گنهکار.
سوره : آل عمران  آیه شماره : 178
ریشه کلمه : اثم
فعل : اِثم
معنی : گناه، خمر، قمار، هر چيزي که ضرر و زيان دارد، حرام
توضیح : هر آن چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد و انسان را از کار خير باز دارد. اَثام ، به معنى عذاب و عقوبت است، آثِم يعنى: گناهكار به ضرر افتاده. اَثيم صيغه مبالغه يعني بسيار گنهکار.
سوره : النساء  آیه شماره : 48
ریشه کلمه : اثم
فعل : اِثم
معنی : گناه، خمر، قمار، هر چيزي که ضرر و زيان دارد، حرام
توضیح : هر آن چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد و انسان را از کار خير باز دارد. اَثام ، به معنى عذاب و عقوبت است، آثِم يعنى: گناهكار به ضرر افتاده. اَثيم صيغه مبالغه يعني بسيار گنهکار.
سوره : النساء  آیه شماره : 50
ریشه کلمه : اثم
فعل : اِثم
معنی : گناه، خمر، قمار، هر چيزي که ضرر و زيان دارد، حرام
توضیح : هر آن چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد و انسان را از کار خير باز دارد. اَثام ، به معنى عذاب و عقوبت است، آثِم يعنى: گناهكار به ضرر افتاده. اَثيم صيغه مبالغه يعني بسيار گنهکار.
سوره : النساء  آیه شماره : 111
ریشه کلمه : اثم
فعل : اِثم
معنی : گناه، خمر، قمار، هر چيزي که ضرر و زيان دارد، حرام
توضیح : هر آن چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد و انسان را از کار خير باز دارد. اَثام ، به معنى عذاب و عقوبت است، آثِم يعنى: گناهكار به ضرر افتاده. اَثيم صيغه مبالغه يعني بسيار گنهکار.
سوره : النساء  آیه شماره : 112
ریشه کلمه : اثم
فعل : اِثم
معنی : گناه، خمر، قمار، هر چيزي که ضرر و زيان دارد، حرام
توضیح : هر آن چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد و انسان را از کار خير باز دارد. اَثام ، به معنى عذاب و عقوبت است، آثِم يعنى: گناهكار به ضرر افتاده. اَثيم صيغه مبالغه يعني بسيار گنهکار.
سوره : النساء  آیه شماره : 112
ریشه کلمه : اثم
فعل : اِثم
معنی : گناه، خمر، قمار، هر چيزي که ضرر و زيان دارد، حرام
توضیح : هر آن چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد و انسان را از کار خير باز دارد. اَثام ، به معنى عذاب و عقوبت است، آثِم يعنى: گناهكار به ضرر افتاده. اَثيم صيغه مبالغه يعني بسيار گنهکار.
سوره : المائدة  آیه شماره : 107
ریشه کلمه : اثم
فعل : اِثم
معنی : گناه، خمر، قمار، هر چيزي که ضرر و زيان دارد، حرام
توضیح : هر آن چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد و انسان را از کار خير باز دارد. اَثام ، به معنى عذاب و عقوبت است، آثِم يعنى: گناهكار به ضرر افتاده. اَثيم صيغه مبالغه يعني بسيار گنهکار.
سوره : الاحزاب  آیه شماره : 58
ریشه کلمه : اثم
فعل : اِثم
معنی : گناه، خمر، قمار، هر چيزي که ضرر و زيان دارد، حرام
توضیح : هر آن چيزى است كه در آن ضرر و زيان باشد و انسان را از کار خير باز دارد. اَثام ، به معنى عذاب و عقوبت است، آثِم يعنى: گناهكار به ضرر افتاده. اَثيم صيغه مبالغه يعني بسيار گنهکار.