عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 485 -  رسالت ايران در دفاع از همه مسلمانان
صفحه : 485
المخلصين (6) شما با يك همچو دشمن قسم خورده اي مواجه هستيد، به جنگ او برويد،در شهرهايتان كه مي رويد به جنگ او برويد. مردم را آگاه كنيد به اين كه يك همچودشمني در باطن است كه موجب شده است اين دشمن باطني كه دشمنهاي جبار ظاهري هم به ما غلبه كنند. اگر آن دشمن را شما از بين ببريد، يك انسجام بينتان حاصل مي شود،يك وحدت بينتان حاصل مي شود، يك اخوت و برادري بينتان حاصل مي شود، قلب شما از خوف خالي مي شود، قلب شما از حب دنيا خالي مي شود، مي توانيد همه كاري رابكنيد، آن وقت يك همچه اعجازي مي شود.
رسالت ايران در دفاع از همه مسلمانان
من اميدوارم كه خداي تبارك و تعالي به همه ملتهاي اسلامي و به همه مظلومان درجهان ، به همه محرومان در جهان يك قدرت معنوي عنايت بفرمايد كه با آن قدرت معنوي بتوانند بر جباران و بر شياطين تسلط پيدا بكنند و من اميدوارم كه اين آقاياني كه ازشهرهاي مختلف آمدند و قدم رنجه فرمودند به ايران آمدند، توجه كنند به مسائل ايران و براي ملتهاي خودشان نقل كنند. حامل پيام اين ملت باشند بر كشورهاي خودشان .حامل اين شورش و جوشي كه در اين ملت هست ، حامل اين وضعي كه در اين ملت الان هست باشند براي كشور خودشان . ما كشور را، كشور ايران نمي دانيم ، ما همه ممالك اسلامي را از خودمان مي دانيم ، مسلم بايد اين طور باشد. ما دفاع از همه مسلمين را لازم مي دانيم . ما چنانچه دستمان برسد با همه جبارهاي دنيا معارضه مي كنيم . ما بين آن مسلمي كه در حبشه است ، با آن مسلمي كه در اينجاست نمي توانيم فرق بگذاريم ، اسلام نگذاشته اينها را فرق بگذاريم . همه مثل هم هستند، تفاوت تقواست . شما هم به ملتهاي خودتان سفارش كنيد؛ بگوييد به اين حرفهايي كه در اين رسانه هاي گروهي دنيا زده مي شود، گوش ندهيد. اينها مي خواهند شما را دور كنند از اسلام . اينها مي خواهند به شمابگويند كه ببينيد در ايران وقتي كه مي خواهند به اسم اسلام عمل كنند، الان بدترين
6- سوره حجر، آيه 40: "مگر آنانكه بندگان با اخلاص تو باشند".