عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 469 -  دفاع ماموريتي الهي
صفحه : 469
مي ترسند. امريكا كه مي گويد بايد ببينم كه اسلام چه هست و مي خواهد اسلام شناسي بكند براي اين است كه مي خواهد اسلام را بفهمد، براي اين است كه اين مسئله راچه جوري بايد جلويش را گرفت . و اينكه در كرملين هم مي گويند كه بايد خدا زدايي كرد، براي اينكه مي دانند اتكال به خدا، اين كارها ازش مي آيد.
دفاع ماموريتي الهي
شما كه همه توجه به خدا و توجه به اسلام داريد و مي خواهيد از زير بار قدرتهاي ديگر خارج بشويد، نمي خواهيد دوباره انگل باشد و بيايند اينها بر ارتشمان حكومت كنند و بر سپاهمان حكومت كنند. شما اگر باهم باشيد مي توانيد اين كار را بكنيد. اگرجداي از هم بشويد كه نمي توانيد اين كار را بكنيد. با هم بودن است كه مي شود كار راانجام داد و تا حالا هم هر چه كار انجام گرفته است براي اين جهت بوده است كه با هم بوديد. از اين به بعد همه باهم باشيد و مطمئن باشيد كه خداي تبارك و تعالي وقتي كه شمابراي او واقعا خالص باشيد او براي شما بيشتر كار انجام مي دهد و همين طور كه ايشان گفتند، ما خودمان چيزي نيستيم . هر چه هست قدرت او هست . ما چيزي نيستيم كه بخواهيم قدرت نمايي كنيم ، ما ماموريم از طرف خدا دفاع كنيم . ماموريتي كه ما انجام مي دهيم ماموريت از طرف خداست ، در عبادات هم همين طور است . اگر خدا امرنكرده بود به عبادات ، آدم نمي توانست بگويد من عبادت كنم . من چه ام كه عبادت كنم ؟عبادت كه را بكنم ؟ اما امر كرده است ، امر كرده است نماز بخوان ، ما نماز مي خوانيم . امركرده است روزه بگير، ما روزه مي گيريم ، امر كرده است شما دفاع كنيد از خودتان ، دفاع مي كنيم ، همان طور كه انبيا مي كردند. اين منافات ندارد به اينكه همه چيز از خداست .ماهم كه دفاع مي كنيم همين هم از خداست ، از چيز ديگري نيست قدرت شما هم وتفنگ شما هم از خداست . اگر چنانچه يك لحظه عنايت خدا برگردد، در عالم هيچ چيزنيست . وقتي كه اينطور است توجه به اين بكنيد كه يك مسئوليت بزرگي به گردن شماست . مسئوليت اين نيست كه ما شكست خورديم و بعد يك حكومت ديگر بيايد.